Velkommen til Barnebo barnehage

Barnebo barnehage ligger i Gaustadalléen 28 i Forskningsparken.

Foto: Link Arkitektur

Barnebo barnehage er en 3 avdelings bedriftsbarnehage for "Stiftelsen
Forskningssenterets barnehager”.

Barnehagen ble opprettet i 1964, og har hatt full drift i disse årene. høsten 2014 ble det gamle barnehagebygget revet, og barnehagen var i midlertidige lokaler i Sognsvannsveien 21 i 2 år.

Juni 2016 var den nye barnehagen ferdig, og vi flyttet inn i de nye lokalene. Vi har et stort og grønt uteområde, som er blitt oppgradert med nye og spennende lekeapparater.

Barnehagen har 3 avdelinger, med totalt 45 barn;

  • Harene, 9 barn i alderen 0-2 år
  • Bjørnene, 18 barn i alderen 2-4 år
  • Gaupene, 18 barn i alderen 4-6 år

Vår erfaring er at ved å dele inn barnegruppene etter alder, vil vi lettere kunne tilby et pedagogisk opplegg som er tilpasset barnas modenhet og utviklingsnivå. I utetiden er barna sammen på tvers av avdelinger, slik at alle får erfaring med å omgås og vise hensyn til både yngre og eldre barn.

 Personalet

Vi har et snitt på 13 årsverk i barnehagen.

Personalgruppen er stabil, med erfarne og dyktige pedagogiske ledere. Vi tilstreber å ha minimum 2 menn i barnehagen, da barna trenger mannlige forbilder og fordi dette har betydning for et godt arbeidsmiljø.

 Faglig innhold

Barnehagen følger Lov om barnehager av 1. august 2005 med Rammeplan gjeldende fra 1. august 2017 som utgangspunkt for årsplanen.

Som ”forskerbarnehage” ønsker vi å vektlegge fagområdene innenfor natur, teknikk og miljø. I det gjennomgående innholdet fokuserer vi på sosial kompetanse og språkutvikling.

 Åpningstider

Barnehagen holder åpent mellom 07:45 - 16:45. Om sommeren har vi stengt i 3 uker.